ประชุมคณะคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตำบลเกาะแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-06-09 09:20:07
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะมะพร้าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-30 09:19:39
ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-26 08:55:07
ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-26 08:52:21
การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-24 23:05:14
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-24 23:01:15
การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2022-05-23 09:53:46
การพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2022-05-23 09:50:52
?การส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น​ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง 2022-05-23 09:21:31
?ส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-05-19 13:19:24