?ศจพ.อ. อำเภอหนองม่วงไข่ รับฟังการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2021-11-26 19:06:48
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2021-11-26 19:01:28
พช.เมืองแพร่ รับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-26 18:39:58
พช.เมืองแพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-26 18:38:17
พช.เมืองแพร่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย บริเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-26 18:35:45
พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-25 16:46:18
ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-25 15:52:27
พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (C สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-24 19:43:07
พช.เมืองแพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-11-24 19:38:43
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2021-11-24 14:56:20