พช.เมืองแพร่ รับการติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-16 16:17:28
ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-16 15:36:13
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ประจำปี พ.ศ.256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2021-09-16 14:56:19
?พช.วังชิ้น ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตในกองทุนที่อยู่ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น 2021-09-16 09:20:32
พช.เมืองแพร่ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ต่อยอดชุมชนท่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-15 21:35:02
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง 2021-09-14 16:14:41
พช.เมืองแพร่ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม OTOP ศิลปาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-14 15:36:27
พช.เมืองแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและผลการประเมินกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-14 15:32:59
ลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ 2021-09-13 22:39:04
?พช.หนองม่วงไข่ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฎิทินการท่องเที่ยวอำเภอหนองม่วงไข่ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ 2021-09-13 19:58:24