ติดตามการดำเนินโครงการขุดปรับรูปแบบแปลง โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-06-19 19:52:13
ร่วมประชุมการซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-06-19 19:49:52
ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวิเชียรบุรี ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2021-06-19 19:48:23
ติดตามการเตรียมความพร้อมแปลงปลูกผักของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหลักด่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-06-19 18:00:44
ติดตามการดำเนินงาน "โคก หนอง นา โมเดล" ม.7 ต.หลักด่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-06-19 17:30:11
ติดตามการเตรียมความพร้อมแปลงปลูกผักของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกมน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-06-18 18:05:09
ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-06-18 18:00:26
ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของระบบ ZOOM Meeting สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2021-06-18 18:00:19
ประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2021-06-18 16:20:01
การประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่6/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2021-06-18 15:42:43
"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่แปลงตำบลช้างตะลูด เพื่อวัดขนาดแปลงและโรยปูนขาวตามขนาดของหนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-06-18 14:44:06
“พช.หล่มสัก ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก 2021-06-18 14:41:51
?พช.บึงสามพัน : การประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการฯ ตำเเหน่งนักพัฒนาพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-06-18 11:07:14
?พช.บึงสามพัน : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-06-18 10:33:15
การประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2021-06-18 08:24:02
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2021-06-18 08:23:24
ติดตามแปลงนายผวน ขามโคกกรวด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2021-06-18 08:22:40
ติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2021-06-18 08:21:24
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจพื้นที่ “วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ” เพื่อเตรียมความพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ 2021-06-18 08:19:07
?พช.บึงสามพัน : การประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2021-06-17 14:59:23