สพอ.ชนแดน:ร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอชนแดน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2022-10-07 16:19:08
พช.วังโป่ง : ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกกำนันตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-10-06 21:54:35
ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช. ) ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-10-06 21:52:18
ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช. ) ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-10-06 21:48:32
สพอ.ชนแดน : ลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลดงขุย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2022-10-06 10:17:43
สพอ.ชนแดน : ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2565 ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2022-10-06 10:10:05
สพอ.ชนแดน : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน 2022-10-06 10:07:32
ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีอำเภอน้ำหนาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2022-10-05 16:58:42
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ (ชมรมคนน้ำหนาว อายุ 100 ปี) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2022-10-05 16:57:10
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2022-10-05 16:53:47