พช.วังโป่ง : ร่วมเปิดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพครัวเรือตกเกณฑ์ TPMAP ประเภทพัฒนาได สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-06-24 16:57:45
พช.วังโป่ง : ร่วมเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-06-23 17:47:18
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน พื้นที่ต้นแบบตำบลน้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2022-06-23 16:27:45
?พช.เมืองเพชรบูรณ์ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) และกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2022-06-21 15:00:22
?พช.เมืองเพชรบูรณ์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลนายม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2022-06-21 14:57:38
ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2022-06-21 14:31:27
พช.วังโป่ง ; เข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง 2022-06-20 14:48:40
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้ จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2022-06-20 14:42:22
?? พช.บึงสามพัน :เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2022-06-20 13:46:17
?? พช.บึงสามพัน : เข้าร่วมการประชุมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสมโภชและนมัสก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2022-06-20 13:44:08