?สพอ.เมืองกระบี่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช. กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2021-05-11 10:51:50
? พช.เมืองกระบี่ ฉีดพ่นโควิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2021-05-11 10:42:43
สพอ.เมืองกระบี่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม " แบ่งปันผัก ผูกรักต้านโควิด” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2021-05-11 10:36:20
QR Code เว็บไซต์ และ FB เพจ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2021-05-11 10:30:55
" โคก หนอง นา โมเดล " แปลงแรก ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2021-05-07 11:07:22
พช.เหนือคลอง ดำเนินการ/ติดตามความก้าวหน้า "โคก หนอง นา โมเดล" ขุดแรกอำเภอเหนือคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหนือคลอง 2021-05-06 11:10:05
นอภ.มอบหมายให้ จนท.พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-05-03 15:25:37
นอภ.ปลายพระยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่สำรว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-30 15:23:07
พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา มอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-29 17:11:24
พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา ประชุมพิจารณาแบบแปลน ตำบลเกาะกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-29 17:09:53
พัฒนากรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน นพต. และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-28 18:56:23
ติดตามการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2021-04-28 11:31:16
สพอ. มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-27 13:20:24
สพอ.ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-27 13:15:42
พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่เตรียมพร้อมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-26 14:24:43
ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2021-04-23 10:22:06
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจวัดป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-22 16:15:30
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-04-22 14:30:18
"สพอ.อ่าวลึกจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการโครงกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-04-22 14:28:13
"พช.อ่าวลึก" พัฒนากรตำบลนาเหนือ ร่วมประชุมช่างเพื่อเขียนแบบแปลนให้กับครัวเรือนโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-04-22 14:25:59