พช. อ่าวลึก ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม ฟื้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:53:41
พช. อ่าวลึก ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:51:27
พช. อ่าวลึก ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:48:53
พช.อ่าวลึก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดสระน้ำ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:47:09
พช. อ่าวลึก ติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ บ้านทุ่งต้นไพ ม.4 ต.บ้านกลาง เพื่อติดตามสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:44:24
พช.อ่าวลึก ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:42:29
พช. อ่าวลึก นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก มอบหมายนายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:41:00
พช. อ่าวลึก ลงพื้นที่มอบวัสดุตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เมล็ดพันธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:39:17
พช. อ่าวลึก ลงพื้นที่มอบวัสดุตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:36:49
พช. อ่าวลึก นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ตำบลคลองยา พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ กลางรัก ช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก 2021-09-20 10:34:27