" โคก หนอง นา โมเดล " แปลงแรก ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2021-05-07 11:07:22
พช.เหนือคลอง ดำเนินการ/ติดตามความก้าวหน้า "โคก หนอง นา โมเดล" ขุดแรกอำเภอเหนือคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหนือคลอง 2021-05-06 11:10:05
นอภ.มอบหมายให้ จนท.พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-05-03 15:25:37
นอภ.ปลายพระยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่สำรว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-30 15:23:07
พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา มอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-29 17:11:24
พัฒนาการอำเภอเกาะลันตา ประชุมพิจารณาแบบแปลน ตำบลเกาะกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-29 17:09:53
พัฒนากรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน นพต. และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา 2021-04-28 18:56:23
ติดตามการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2021-04-28 11:31:16
สพอ. มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-27 13:20:24
สพอ.ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2021-04-27 13:15:42