ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1 ตำบลพุสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน 2021-06-15 14:25:20
การเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง 2021-06-15 11:42:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง 2021-06-14 16:16:35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. - มิ.ย. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง 2021-06-14 14:30:16
ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน 2021-06-14 11:25:22
เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 7 ติดตามผลการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน 2021-06-14 10:42:29
การประกวดการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2021-06-10 09:07:47
สพอ.ท่ายาง: ขับเคลื่อนพัฒนากรและนักพัฒนาระบบดิจิทัล (นพร.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง 2021-06-04 10:45:08
จัดทำแผนตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง 2021-06-04 10:00:59
จัดทำแผนพัฒนาตำบลพุสวรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน 2021-06-01 16:10:15