⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-24 18:51:05
⛰สพอ.เขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางเค็ม? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-24 17:19:06
⛰สพอ.เขาย้อยร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และการแข่งขันกีฬ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-23 22:43:24
⛰พอ.เขาย้อยให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-22 20:20:53
⛰สพอ.เขาย้อยร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-21 13:20:53
⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมกิจรรมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-21 12:26:18
⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมงานถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารพื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-19 17:03:27
⛰สพอ.เขาย้อยร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-17 15:12:44
⛰สพอ.เข้าย้อยร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย 2022-06-17 15:08:32
? พช. ชะอำ ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ 2022-06-15 19:42:21