สพอ.เมืองเพชรบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-13 16:54:05
สพอ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจก "หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ" แก่ตลาดนัดคนไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-10 16:50:04
สพอ.เมืองเพชรบุรี ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-10 16:46:21
สพอ.เมืองเพชรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-07 16:42:01
สพอ.บ้านลาด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด 2021-12-03 10:57:08
สพอ.เมืองเพชรบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-02 16:38:01
พช.บ้านลาด >>ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านลาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด 2021-12-02 10:47:36
สพอ.เมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-12-01 16:36:08
สพอ.เมืองเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-11-26 18:32:42
สพอ.เมืองเพชรบุรี วิทยากรฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชน ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี 2021-11-23 18:24:41