30 กรกฎาคม 2564 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล และสาธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2021-07-30 14:33:16
ขับเคลื่อนฯด้วยสมุนไพร “พริกแกงไทย ต้านCovid-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2021-07-29 17:00:34
พช.สากเหล็ก ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ คณะกรรมการตอบโต้ภาวะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2021-07-29 15:00:26
สพอ.สามง่าม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชนะชัยย์ โพธิ์ศรี รับรางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-29 11:44:43
พอ.สามง่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:58:20
สพอ.สามง่าม สนับสนุนเงินซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลรังนก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:22:39
สร้างความผาสุขในองค์กร โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:12:30
สามง่าม ประชุมทีมนักพัฒนาพร้อมต้อนรับพัฒนากรใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 11:38:06
พอ.สามง่าม นำพัฒนากรบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อนายอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 09:53:58
ดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-25 19:48:50
พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-07-23 20:47:54
ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านดาน ม.2 ต.ไผ่ขวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:46:40
การดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:22:53
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:16:17
ดินหน้าต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ รณรงค์ปลูกฟ้าทะลายโจร ขยายผลการด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 2021-07-23 15:45:02
สพอ.ดงเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ 2021-07-23 13:40:51
พอ.สามง่าม ร่วมกิจกรรมประกวดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตร ตำบลเนินปอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-22 16:28:55
พช.สากเหล็ก มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมจัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก 2021-07-22 13:50:27
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดงเจริญ ร่วมมอบเงินสร้างโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ 2021-07-22 12:16:26
อบจ.พิจิตร อนุเคราะห์ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ให้ สพอ.สามง่าม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-22 11:51:58