พอ.สามง่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:58:20
สพอ.สามง่าม สนับสนุนเงินซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลรังนก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:22:39
สร้างความผาสุขในองค์กร โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 14:12:30
สามง่าม ประชุมทีมนักพัฒนาพร้อมต้อนรับพัฒนากรใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 11:38:06
พอ.สามง่าม นำพัฒนากรบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อนายอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม 2021-07-27 09:53:58
ดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-25 19:48:50
พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก 2021-07-23 20:47:54
ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านดาน ม.2 ต.ไผ่ขวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:46:40
การดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:22:53
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร 2021-07-23 20:16:17