☀️?พช.ดงเจริญ จ.พิจิตร?☀️ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ 2022-06-27 13:32:38
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร่วมประชุมเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพิจิตร เพื่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:52:47
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:52:34
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร เดินหน้าขับเคลื่อน "Click ชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:52:15
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:51:58
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:51:44
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:51:31
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:51:17
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:50:51
พช.ตะพานหิน จ.พิจิตร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน 2022-06-27 10:50:36