พช.เมืองลุง สนับสนุนการพัฒนาอาชีพสตรีอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2021-06-15 17:09:34
พช.เมืองลุง เดินหน้า "โคก หนอง นา" โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2021-06-15 17:04:41
พช.เมืองพัทลุง ร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2021-06-15 16:59:04
พช.ป่าพะยอม ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2021-06-15 11:07:12
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2021-06-15 10:11:03
ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2021-06-14 20:56:48
"พช.กงหรา ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์​โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2021-06-14 16:58:35
พช.กงหรา ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2021-06-14 16:46:08
พช.กงหรา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2021-06-14 16:42:10
พช.กงหรา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลกงหรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2021-06-14 16:37:04