พช.เขาชัยสน รับการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติประจำปีง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2021-09-17 22:15:50
พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2021-09-17 18:54:27
พช.ปากพะยูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน 2021-09-17 14:16:47
พช.ปากพะยูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๗/๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน 2021-09-17 14:06:13
“ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2021-09-17 11:01:12
พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2021-09-16 18:05:03
พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2021-09-16 18:03:29
พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2021-09-16 18:02:04
พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 2021-09-16 17:53:27
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ 2021-09-16 11:00:34