พช.เกาะยาว ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-02-03 10:29:36
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-02-02 09:24:23
พช.เกาะยาว ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ TV พช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-31 09:58:44
พช.เกาะยาว ร่วมกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-30 10:04:21
พช.เกาะยาว ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-30 10:03:21
พช.เมืองพังงา ร่วมดำเนินโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-26 15:49:37
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-26 15:48:03
พช.เกาะยาว ดำเนินกิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-26 09:04:41
พช.เกาะยาว ร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-24 16:18:02
ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านบายูบาติก เนื่องในโอกาสที่รายการ วันใหม่ วาไรตี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-23 09:20:56
ศึกษาชุมชนและเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข รวมพลังปลู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-23 09:17:53
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง และพิธีประกาศวาระตำบลเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-23 09:15:50
พช.เกาะยาว ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 16:26:54
พช.เกาะยาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการผ้าม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 12:05:12
พช.เกาะยาว ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่ตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 12:04:04
พช.เกาะยาว ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 12:03:03
พช.เกาะยาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ของพื้นที่ตำบลพรุใน อำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 12:01:58
พช.เกาะยาว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ ผ่านระบบ TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-19 12:00:53
พช.เกาะยาว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ของพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2023-01-17 08:58:43
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2023-01-16 12:48:51