ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:36:56
ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:35:34
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:34:14
ประชุมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พร้อมมอบวัสดุสนับสนุน ล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:33:00
ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนสินค้า otop สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:31:55
ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงา สู่จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:31:09
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-10-04 10:30:16
ติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-29 16:53:21
พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยและเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-28 11:17:38
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน "ฟ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-28 11:06:40
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-21 09:02:30
ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานเบิกจ่ายโครงการ ฯและติดตามการจัดเก็บ จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-21 08:59:34
ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-20 10:50:03
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่านา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-20 09:15:25
ร่วมให้กำลังใจแก่นางเสมอใจ สุขารมณ์ ครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:42:35
เข้าร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนสำหรับการประกวดตามโครงการประกวดหนังสั้น แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:34:47
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จังหวัดพังงา และรับมอบเช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:32:18
นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:29:45
จัดพิธีเฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบริรักษ์บำรุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:27:13
ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:20:21