ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-25 15:48:31
ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-25 15:46:41
น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-25 15:39:27
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือนเป้าหมาย หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-23 13:33:32
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือนเป้าหมาย หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-23 13:30:18
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเกาะยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-23 13:26:36
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 บ้านอันเป้า ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-23 13:23:59
ดำเนินการ Kick Off ขับเคลื่อนกิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง น้อมนำแนวพระร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-15 17:10:48
ส่งเสริมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-15 17:05:24
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้เงินทุนห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-11 18:42:03
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-11 15:17:15
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-10 18:52:21
ร่วมกัน Kick Off ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-10 18:51:08
ร่วมกิจกรรม Kick Off "ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง" ผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-10 18:49:27
ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอทับปุด ไตรมาสที่ 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-10 18:48:20
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-10 11:49:20
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-10 09:25:49
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-10 09:21:05
ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 2021-02-10 09:15:56
เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน โดยชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุต 2021-02-09 18:46:42