เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากะได จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 14:02:21
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือน เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 13:58:36
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ประจำเดือนเมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 13:52:09
เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 13:47:42
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 13:42:30
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากะได สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 13:38:31
ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 12:32:00
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ “ศาสตร์พระราชา สู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-04-09 12:13:16
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมืองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดท่าไทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง 2021-04-07 09:24:02
ลงพื้นที่บ้านโรงกลวง ม.8 ต.นบปริง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-03-25 15:01:20