ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:48:50
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:46:06
ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อเยี่ยมเยือนและเชิญชวนครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:44:57
ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อติดตามครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:44:12
ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:43:24
ลงพื้นที่บ้านสวนพริก หมู่ที่ 2 ต.ตากแดด เพื่อร่วมกิจกรรมปันผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:42:32
ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ ติดตามการดำเนินงาน และทวงถามการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:41:24
ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:39:56
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-17 13:38:47
ลงพื้นที่บ้านเผล หมู่ที่ 7 ต.นบปริง เพื่อร่วมกิจกรรมปันผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2022-01-10 11:30:16