ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-21 09:02:30
ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานเบิกจ่ายโครงการ ฯและติดตามการจัดเก็บ จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-21 08:59:34
ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-20 10:50:03
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่านา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-09-20 09:15:25
ร่วมให้กำลังใจแก่นางเสมอใจ สุขารมณ์ ครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:42:35
เข้าร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนสำหรับการประกวดตามโครงการประกวดหนังสั้น แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:34:47
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จังหวัดพังงา และรับมอบเช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:32:18
นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:29:45
จัดพิธีเฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบริรักษ์บำรุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:27:13
ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-09-17 09:20:21