ร่วมกิจกรรมงานบุญในชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-16 12:01:53
การประชุมสมัชชาเกษตรกร ตำบลนบปริง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-16 11:58:19
วิทยากรโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ♥️ กิจกรรมที่ 2 ออมทรัพย์ ออ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-16 11:53:51
ประชุม กพสอ.เมืองพังงา เพื่อเตรียมการโครงการพัฒนาศักยภาพ กพสอ.เมืองพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-11 08:49:14
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8/2563 ( Video Conference )ผ่านทาง TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-08 09:01:58
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "รักจัง..พังงา" สู่ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-09-08 09:00:31
เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกิจกรรมติดตามประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-08-31 09:52:43
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม เครือข่ายอำเภอเมืองพังงา TO BE NUMBER ONE ในทูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-08-31 09:48:33
ร่วมประกวดกิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-08-31 09:34:10
ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าชวนปั่น สุขจริง สุขจังที่พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-08-31 09:30:22