สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันพัฒนา ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-12-05 16:50:50
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-12-05 16:38:53
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-12-05 16:37:06
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2021-12-05 12:27:39
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุม Online โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2021-12-03 18:54:00
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2021-12-03 18:48:51
ประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก" 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 15:59:32
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง ครั้งที่ 12/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 15:56:16
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 15:18:41
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ รับฟังแนวทางการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-12-03 14:23:13
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-12-03 14:21:32
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-12-03 14:14:40
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผสมผสานก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-12-03 14:11:19
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอเชียงคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-12-03 14:06:27
กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ 2021-12-03 13:29:36
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-12-03 13:16:56
5 ธันวาคม ของทุกปี "วันดินโลก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-12-03 13:00:02
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 12:07:32
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 12:03:54
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-12-03 12:01:36