พช.จุน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับหมู่บ้านและตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-03-09 18:01:19
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-03-09 14:03:12
พช.จุน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-03-09 13:47:21
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน (อกส.อ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-03-09 13:44:56
ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-03-09 13:43:07
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2021-03-09 11:18:01
สพอ.เชียงม่วน ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ(TOR) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2021-03-09 11:10:13
วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-03-08 21:29:19
ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-03-08 18:56:07
ประชุมเตรียมงานวันออมทรัพย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-03-08 17:13:50