ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-06-23 18:24:07
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2022-06-23 16:18:48
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2022-06-23 14:25:02
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2022-06-22 21:52:52
ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน จาก สำนักงานพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-06-22 21:51:40
ทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-06-22 20:12:49
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (OTOP) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-06-22 20:11:05
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่นของแผ่นดิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2022-06-22 15:52:10
ร่วมขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2022-06-21 22:14:13
ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2022-06-21 22:13:06