?-สพอ-เสนา-?ร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา 2021-01-22 20:36:51
ลงพื้นที่เพื่อวางแผน เตรียมฐานการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2021-01-22 15:35:07
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (เพิ่มเติม) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2021-01-22 15:31:49
ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโรงอ้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2021-01-22 14:58:38
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลูกผักสวนครัว พื้นที่ตำบล กกแก้วบรูพา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 14:54:52
ปรับหน้าดินและลงปุ๋ยในแปลงพื้นที่โซน ตำบลช้างใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 14:29:56
ปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าของเเปลง ตำบล กระแชง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 14:21:00
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รดน้ำและถอนวัชพืช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 14:16:10
กิจกรรมดูแลพืชผักสวนครัว แปลงโซนตำบล ห่อหมก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 14:12:12
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงโซนตำบลเชียงรากน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร 2021-01-22 10:56:11