??‍?การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก 2022-09-28 14:09:19
?? กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก 2022-09-28 14:04:01
สพอ.เสนา?ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา 2022-09-28 10:29:21
?สพอ.บางปะหัน พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-27 14:19:20
พช.วังน้อย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย 2022-09-27 09:38:20
??สพอ.บางปะหัน เข้าพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-26 15:29:39
?สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-26 15:27:11
??สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางเพลิง?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-26 15:21:18
??สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพประมงด้วยชุดเพาะฟัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-26 15:19:50
?สพอ.บางปะหัน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) บ้านหันสัง หมู่ที่ 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-09-26 15:17:55