?? สพอ.ยะหริ่ง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2022-05-24 18:44:55
?? สพอ.ยะหริ่ง ร่วมประชุมชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน/กิจกรรมการบูรณา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2022-05-24 18:41:45
?? "ทุนตั้งต้น แห่งความดีงาม" สพอ.ยะหริ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2022-05-24 18:38:39
?? สพอ.ยะหริ่ง ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2022-05-23 20:15:36
สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2022-05-23 15:09:30
สพอ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหมู่บ้านและตำบลในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2022-05-23 15:08:11
พช.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพ่อมิ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2022-05-23 15:06:34
พช. มายอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2022-05-23 11:23:51
สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพตัดเย็บชุดสำเร็จรูปสตรี บ้านราวอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2022-05-23 11:22:19
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2022-05-23 11:20:28