การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 14:48:25
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 14:46:32
ประชุมตัวชี้วัดฯ และอธิบายการใช้TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 14:44:34
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องชุมชน ในที่ราชพัสดุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 14:42:51
พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทลาทสตรีระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-06-30 12:49:42
มอบทุนอุปการะเด็กชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 09:15:29
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 09:13:10
ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 09:08:53
ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ 2020-06-30 09:06:28
บ้านลูกไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ต.ตะโละแมะนา เข้าร่วมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-06-27 22:31:33