พช.กบินทร์บุรี ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลนนท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-02-03 15:10:32
“พช.กบินทร์บุรี ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-26 14:56:47
“พช.กบินทร์บุรี ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพบ้านห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-24 15:22:53
“พช.กบินทร์บุรี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-23 15:30:42
พช.กบินทร์บุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2566”งดรับ งดให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-20 15:05:40
พช.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-18 17:05:27
พช.กบินทร์บุรี ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-18 15:41:49
พช.กบินทร์บุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-18 15:03:25
พช.กบินทร์บุรี ส่งเสริมท่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP กบินทร์บุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-18 14:59:49
ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านสร้าง 2023-01-16 14:13:40