“พช.นาดี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-09-13 13:36:16
พช.เมื่องดำเนินการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี 2022-08-24 15:11:15
กิจกรรมจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2565 แก่วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ์ 2022-08-19 10:52:48
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ์ 2022-08-19 10:51:39
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ์ 2022-08-19 10:48:18
"จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-08-09 08:26:44
"พช. นาดี ร่วมโครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-08-09 08:22:43
"พช.นาดี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-07-22 08:35:32
พช.นาดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-07-18 14:28:15
พช.นาดีลงพื้นที่ติดตามกลุ่มทอผ้าบ้านสำพันตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2022-07-08 13:30:36