พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-07-27 12:00:05
พช.สามร้อยยอด จัดกิจกรรม "อาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-07-22 15:44:16
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-07-21 15:34:45
พช.สามร้อยยอด เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการขุด โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-07-15 22:21:46
พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ตรวจรับการขุด "โคก หนอง นา โมเดล" ของนายสิทธิศักดิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-07-12 18:00:24
พช.บางสะพาน ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุน ”โครงการต่อยอดก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-07-09 11:19:11
พช.สามร้อยยอด แจกจ่ายไม้เศรษฐกิจแก่ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-07-08 18:18:11
โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-07-08 09:14:44
พช.บางสะพาน จัดการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-07-06 09:11:28
พช.บางสะพาน ดำเนินการประกวด ”โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-07-06 09:06:25