☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:56:39
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:54:40
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :นำกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:52:51
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:50:15
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำตัวแทนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:48:28
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกร่วมออกรายการพัฒนาพาสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:46:32
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:43:29
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:38:12
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:31:16
☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช 2022-09-23 10:29:38