วันนี้ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ติดตามความคืบหน้างานขุด ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:46:01
วันนี้ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:43:53
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:41:30
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:39:18
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ประชุมติดตามความคืบหน้า ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:36:53
วันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ติดตามความคืบหน้างานขุด ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:35:22
วันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ติดตามความคืบหน้างานขุด ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:32:03
วันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2021-04-09 19:28:40
โครงการโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง 2021-04-09 09:37:09
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง 2021-04-09 09:28:22