@พช.เมืองน่าน : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะอาชีพการทำบายศรี กลุ่มสตรีตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2021-09-20 11:37:52
@ พช.เมืองน่าน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ "โคก หนอง นาโมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2021-09-20 11:33:33
@ พช.เมืองน่าน : ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2021-09-20 11:31:00
@ พช.เมืองน่าน : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีตำบลนาซาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2021-09-20 11:27:37
พช. ท่าวังผา :ติดตามครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต : HLM ระดับครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2021-09-20 11:00:31
พช. ท่าวังผา :ฝึกอบรม โครงการ “สุจริตธรรม”ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2021-09-20 10:58:29
…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI...พช.นาน้อย ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2021-09-18 08:54:40
…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI...พช.นาน้อย ร่วมให้ข้อมูลโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2021-09-18 08:51:38
…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI... พช.นาน้อย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2021-09-18 08:42:15
@อำเภอปัว@ โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว 2021-09-16 23:09:32
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-16 16:00:19
พช. ท่าวังผา : วางแผน ติดตามเร่งรัด การดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2021-09-16 10:45:15
ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง 2021-09-14 09:33:34
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-13 12:00:50
ประชุมคณะทำงานประสาน 7 ภาคี ระดับตำบล เพื่อขัยเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ครัวเร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง 2021-09-13 09:24:12
สินค้าเกษตรในพื้นที่ มีจำหน่ายทุกวัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง 2021-09-13 09:21:07
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลขุนน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-11 13:30:33
มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-10 16:30:50
ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-10 16:25:26
@ พช.เมืองน่าน : การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2021-09-10 09:02:25