พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-12 20:27:02
…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2022-08-12 17:42:48
พช.บ่อเกลือ น่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ 2022-08-12 12:11:51
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:45:43
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.ตาลชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:43:55
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.ผาทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:43:05
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2565 และร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:39:57
ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:37:35
ติดตามการดำเนินการ ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพิ้นที่ต้นแบบ ประยุกต์ สู่ โคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:27:35
พช.เวียงสา : ร่วมมอบบ้านและเครื่อง อุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนที่ได้รับการปรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-11 21:24:54
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านวังทอง 1 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:24:41
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:23:16
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.ริม อำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:22:16
ทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:20:21
ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.แสนทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2022-08-11 21:19:23
พช.เวียงสา : ร่วมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-11 21:18:06
พช.เวียงสา : ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนอง ม.9 ต.กลางเวียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-11 21:03:02
พช.เวียงสา : ขับเคลื่อนทุนชุมชนร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด Move for fund team ม.1 บ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-11 20:18:13
พช.เวียงสา : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา 2022-08-11 19:55:43
@ พช.ปัว : ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว 2022-08-11 16:36:23