@อำเภอปัว@จิตอาสาพัฒนา 23 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว 2021-10-23 10:34:45
นายอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้ พอ.ทุ่งช้าง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่ดำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:55:08
ทีม สพอ.ทุ่งช้าง ประชุมชี้แจงแก่เจ้าของแปลงและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:50:11
พอ.ทุ่งช้างร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:42:01
ทีม พช.อำเภอทุ่งช้าง นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:36:31
ทีม พช.อำเภอทุ่งช้าง เสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:34:24
ทีม สพอ.ทุ่งช้าง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:27:03
ทีมงาน สพอ.ทุ่งช้าง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2021-10-22 20:19:20
@อำเภอปัว@ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว 2021-10-22 11:38:02
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2021-10-21 22:04:58