พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2020-10-25 20:37:59
พช.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2020-10-25 20:35:40
สำรวจเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-23 11:22:26
มอบเมล็ดพันธ์ุผัก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-23 10:56:25
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-23 10:46:58
พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ ณ บ้านปู่ดู่ ตำบลขุนน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-23 10:34:09
พช.ท่าวังผา ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าวังผา ประจำปี 2563 ณ วัดดอนชัย หมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา 2020-10-23 09:42:15
...นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI... การติดตามพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการขับเค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2020-10-22 16:09:04
...นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI... การประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารเงินกอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย 2020-10-22 16:01:58
ประชุมทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง 2020-10-22 13:57:52