สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ 2020-11-16 15:48:16
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ 2020-11-15 20:50:44
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ 2020-11-15 15:26:04
โครงการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับตำบลสากอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 14:03:34
ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:56:23
ประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:48:19
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกิจกรรมสัมมาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:42:47
ร่วมปล่อยพันธ์ปลาในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ณ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:33:11
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:27:48
ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี 2020-11-15 13:22:08