"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 10:32:58
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 10:29:09
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด บ้านเนินสำราญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 10:26:38
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมขอเปิดเขตผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ.ท่าตะโ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 10:18:39
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 10:16:45
"พช.ท่าตะโก Sogood" พอ.ท่าตะโก สนับสนุนทีมขับเคลื่อนเดินหน้าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 09:58:45
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก พบปะอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต.วังใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 09:50:00
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ให้ความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านพี่สู่บ้านน้อง ต.ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 09:46:13
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ให้ความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านพี่สู่บ้านน้อง ต.ท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-09-16 09:43:58
⛪สพอ.ชุมแสงดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 2021-09-15 19:27:23