ประชุมติดตามหนี้กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-22 15:01:08
ติดตาม ตรวจสอบเงินโครงการ กข.คจ. บ้านบางคู ม.3 ต.ควนทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม 2021-01-22 11:11:15
จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-22 10:23:07
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-21 18:05:12
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-21 16:26:07
ส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-21 14:38:52
ประสานงานการดำเนินกิจกรรมวันผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-20 14:37:08
ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2021-01-19 17:07:53
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2021-01-19 11:35:53
ติดตาม กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2021-01-19 10:31:48
ร่วมจัดทำสัญญาให้กับสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-18 16:51:59
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-18 14:54:47
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-14 16:02:27
ติดตาม เยี่ยมเยียน กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม 2021-01-14 13:27:07
แนะนำการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-14 11:21:31
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-14 10:42:26
ดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่ม OTOP กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-13 17:12:30
ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-13 17:02:02
ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2021-01-13 15:53:23
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืชคลองบางอิฐ-บางไทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-12 14:43:50