พช.เชียรใหญ่ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2022-01-18 21:58:24
พช.เชียรใหญ่ เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2022-01-17 17:46:15
? ร่วมประชุมประจำเดือน บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2022-01-14 22:31:23
พช.นบพิตำ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-01-14 15:47:35
พช.นบพิตำ ลงพื้นที่ติดตาม ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-01-14 15:31:08
พช.อ.ปากพนัง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในเขตเทศบาลเมืองปาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2022-01-12 15:28:19
? ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2022-01-11 22:18:54
พช.อ.ปากพนัง ..ขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2022-01-11 14:44:12
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวางแผนและขับเคลื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-01-10 17:59:21
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-01-07 17:13:08