ร่วมจัดทำสัญญาให้กับสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-18 16:51:59
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-18 14:54:47
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-01-14 16:02:27
ติดตาม เยี่ยมเยียน กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม 2021-01-14 13:27:07
แนะนำการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-14 11:21:31
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-14 10:42:26
ดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่ม OTOP กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-13 17:12:30
ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2021-01-13 17:02:02
ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2021-01-13 15:53:23
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืชคลองบางอิฐ-บางไทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-01-12 14:43:50