สพอ.ครบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประชาคมและดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนของนั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-24 14:57:30
สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย ✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2021-09-24 10:52:44
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง อำเภอพิมาย ร่วม อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2021-09-23 20:17:42
ผ้าไทยใส่แล้วสวย ผ้าไทยใส่แล้วหล่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง 2021-09-23 17:48:02
ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง 2021-09-23 17:46:48
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ปลูกฟ้าทะลายโจร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง 2021-09-23 17:35:42
ประชุมผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง 2021-09-23 17:27:19
กพสอ.ห้วยแถลง ร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง 2021-09-23 16:47:01
สพอ.ครบุรี รับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-23 16:20:55
พช.บัวลาย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย 2021-09-23 15:41:47
อ.สีดา ทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2021-09-23 15:10:29
สพอ.พระทองคำจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจากการนำเสนอต.หนองหอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ 2021-09-23 15:05:27
สพอ.พระทองคำจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจากการนำเสนอตำบลมาบกรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ 2021-09-23 15:04:17
สพอ.พระทองคำจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ 2021-09-23 14:31:17
อ.สีดา ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2021-09-23 14:25:40
สพอ.บ้านเหลื่่อม ผนึกกำลังเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอ/รับรองคุณภาพข้อมูลฯ ตำบลโคกกระเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม 2021-09-23 14:21:04
?พช.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2021-09-23 13:23:23
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-23 11:41:39
สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-23 11:31:05
กรมการพัฒนาชุมชน ส่ง พัฒนากร รุ่น 118 ลงฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม พื้นที่บ้านโนนหญ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2021-09-22 20:10:59