พช.หนองบุญมาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-07-07 07:08:15
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย 2022-07-06 20:11:53
พช.เมืองนครราชสีมา การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา 2022-07-06 16:23:23
พช.ขามทะเลสอ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ 2022-07-06 16:21:20
อ.สีดา ร่วมตักบาตร งานปริวาสกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2022-07-06 14:10:42
? สพอ.โนนสูง ? ประชุมจัดทำแผน-ผล การปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง 2022-07-05 23:36:55
พช.หนองบุญมาก ร่วมรับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-07-05 23:04:02
อำเภอพิมาย มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2022-07-05 20:21:09
พช.พิมาย ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านช่องโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2022-07-05 20:18:30
พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-07-05 19:16:47