พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-27 08:30:48
พช.ปลาปาก – ร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-26 16:30:50
พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-26 16:30:02
สพอ.นาหว้า ติดตามการดำเนินการโครงการฯ โคก หนอง นา พช. ระยะที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า 2021-11-25 20:00:21
>พช.ศรีสงคราม ส่งเสริมการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-25 18:00:59
พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-25 17:17:02
พช.ศรีสงคราม ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-25 16:08:15
พช.ธาตุพนม เนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-11-25 10:48:55
สพอ.นาหว้า ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า 2021-11-25 09:00:58
>พช.ศรีส่งคราม ส่งเสริมการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-24 17:31:34
พช.บ้านแพง - ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2021-11-24 14:56:22
>เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-24 12:59:18
พช.ปลาปาก – ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-24 08:30:46
>พช.ศรีส่งคราม ส่งเสริมการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-23 17:04:44
พช.ปลาปาก - ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-23 16:30:06
พช.ธาตุพนม ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-11-23 15:22:48
>พช.ศรีสงคราม พร้อมทีมคู่หูคู่คิด (คณะกรรมการกองทุนชุมชน) ร่วมประชุมการขับเคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2021-11-23 14:30:18
พช.ปลาปาก-มอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธ์ผักจากกองทุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-23 13:30:24
พช.ธาตุพนม ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-11-23 13:26:03
พช.ปลาปาก – ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-11-23 08:30:50