พช.ปลาปาก - ร่วมดำเนินการสุ่มตรวจสอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-09-27 13:00:14
พช.ปลาปาก – รับลงทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตำบลหนองฮ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-09-27 09:00:10
พช.นาทม : ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม 2021-09-25 22:24:55
พช.นาแก "หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน" พื้นที่ตำบลก้านเหลือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2021-09-25 13:38:25
อำเภอโพนสวรรค์ - ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีโพนสวรรค์ (การทำแหนม/ตะกร้าพลาสติก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2021-09-25 09:58:10
อำเภอโพนสวรรค์ - ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีโพนสวรรค์ (การทำแหนม/ตะกร้าพลาสติก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2021-09-25 09:24:11
พช.นาทม : ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม วัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม 2021-09-24 21:23:32
พช.นาแก สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2021-09-24 12:30:19
พช.ปลาปาก - ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Mo สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-09-23 13:00:50
พช.ปลาปาก - ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Mo สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-09-23 08:00:44