สพอ.บ้านแพง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2021-06-15 09:00:49
ฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้านการพัฒนาสินค้าและกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง 2021-06-14 16:10:50
? พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-06-14 14:30:10
ติดตามสนับสนุนการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย ซึ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร 2021-06-14 11:45:17
สพอ.บ้านแพง ร่วมประชุม นพต.เพื่อวางแผนการดำเนินงานเอามื้อสามัคคี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2021-06-14 10:00:05
? พช.ปลาปาก – จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การจัดทำสรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-06-14 09:00:15
?พช.นาหว้า : ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ พร้อมมอบเมล็ดพันธ์ุดีจา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า 2021-06-11 22:20:23
? พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า 2021-06-11 21:18:37
ติดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง 2021-06-11 16:41:19
? “พช.ปลาปาก – ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน Sm สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-06-11 13:00:30