พช.ธาตุพนมลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-09 14:41:22
พช.ธาตุพนม ร่วมถวายต้นผ้าป่าเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP เนื่องในงานนมั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-06 20:42:22
พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-05 18:58:22
พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-04 19:54:00
พช. โพนสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2023-02-04 14:28:06
พช.ธาตุพนม ติดตามเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าในชุมชน ในช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-03 19:45:19
พช.อ.โพนสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2023-02-03 15:42:00
พช.อ.โพนสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2023-02-03 15:39:38
พช.อ.โพนสวรรค์ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2023-02-03 15:35:11
รายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2566 ในช่วงวันที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2023-02-03 13:55:11