เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-25 16:33:36
ประชุมขับเคลื่อนงานแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-11-25 15:14:20
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-24 15:08:35
ร่วมส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-24 09:13:35
กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนซาก (พริกแกงวัยทอง) รสชาติที่คุณต้องได้ลอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-22 12:00:49
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-17 14:40:54
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ระดับอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-11-16 20:35:30
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-16 14:28:17
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-14 15:34:21
โครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2022-11-14 10:08:17