ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน 2021-06-04 10:22:54
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน... สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-06-02 14:41:36
ตรวจเยี่ยม โครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 2021-05-31 10:57:24
ลงพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 2021-05-31 10:54:50
ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 2021-05-25 12:52:54
พช.นฐ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-05-19 16:36:24
ลงพื้นที่สำรวจติดตามกลุ่มสตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-05-18 10:44:27
พช.เมืองฯ ลงพื้นที่ โคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-05-12 16:21:18
พช.นฐ ลงพื้นที่ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-05-12 14:44:29
พช.นฐ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน พช.เมืองฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2021-05-12 14:36:41