พอ.องครักษ์ เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประกวด KM Challenge ระดับเขตตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-04 16:03:37
พช.องครักษ์ ร่วมมือภาคีเครือข่ายรวมใจช่วยครัวเรือนยากจนเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-04 15:56:26
พช.องครักษ์ ขอแสดงความยินดีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-01 14:10:41
พช.องครักษ์ รวมใจผู้นำชุมชน/องค์กร สู้ศึกประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-01 13:55:05
พช.องครักษ์ ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-01 13:45:22
พช.องครักษ์ เตรียมดำเนินโครงการ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-06-15 16:18:46
พช.องครักษ์ สนับสนุนการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-06-10 11:02:37
พช.องครักษ์ จัดประชุมประเมินผลเพื่อรับรองการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-05-31 14:45:19
พอ.องครักษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับเขตตรวจราชการภาคตะวันออก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-05-31 14:35:28
อำเภอองครักษ์ร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-05-31 14:21:55