พช.วังเจ้า : ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า เพื่อมอบนโยบาย ติดต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-03 10:13:23
พช.วังเจ้า : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวังเจ้า เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-03 10:12:07
พช.วังเจ้า : ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-03 10:10:44
พช.วังเจ้า : ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:39:41
พช.วังเจ้า : ติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:37:25
พช.วังเจ้า : ติดตามสนับสนุนงานตามโครงการ อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:36:16
พช.วังเจ้า : ติดตามสนับสนุนงานตามโครงการ อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:34:40
พช.วังเจ้า : ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอท้องถิ่นพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:33:18
พช.วังเจ้า : ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทอท้องถิ่นพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:31:00
พช.วังเจ้า : ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2023-02-02 18:29:37