?พช.เมืองตาก : ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-09-30 13:33:00
?พช.เมืองตาก : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-09-30 11:50:57
?? พช.เมืองตาก : ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-09-30 11:50:09
??พช.เมืองตาก : ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-09-30 11:48:54
พช.วังเจ้า : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-09-29 17:08:52
พช.วังเจ้า : ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-09-29 17:07:07
พช.วังเจ้า : ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุนกลุ่ม OTOP อำเภอวังเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-09-29 16:40:44
พช.วังเจ้า : ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-09-29 15:37:57
พช.วังเจ้า : ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-09-29 15:33:12
?พช.เมืองตาก : ลงพื้นที่เตรียมพร้อมในการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-09-29 14:26:33