??พช.บ้านตาก : จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก 2022-05-11 20:21:51
??พช.บ้านตาก : ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก 2022-05-11 20:16:15
??พช.บ้านตาก : ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ??(13-05-2565) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก 2022-05-11 20:14:54
พพช.วังเจ้า : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล "C สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-10 14:47:08
พช.วังเจ้า : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล "Cl สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-10 14:43:05
พช.วังเจ้า : ประชาสัมพันธ์ การใช้ Big Data และเชิญชวนติดตั้งแฟลตฟอร์มดิจิทัล "Cl สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-10 14:42:20
??พช.เมืองตาก : ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก 2022-05-10 14:34:43
พช.วังเจ้า : ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-06 16:44:25
พช.วังเจ้า : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนราชกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-06 16:41:30
พช.วังเจ้า : ติดตามการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2022-05-06 09:55:19