พช.เมืองตราด ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลอ่าวใหญ่ และศูนย์จั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-05 18:59:20
พช.เมืองตราด ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) และประชาสัมพันธ์ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-03 20:09:39
พช.เมืองตราด พัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-02 20:35:51
พช.เมืองตราด ร่วมประชุมประจำเดือนชุมชนรักษ์คลองบางพระ พื้นที่เทศบาลเมืองตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-02 20:33:27
พช.เมืองตราด ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ใช้หลักการออมทรัพย์พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-01 18:57:11
พช.เมืองตราด ร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองของเทศบาลเมืองตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-02-01 18:55:01
พช.เมืองตราด ร่วมประชุม คลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-01-30 19:46:21
พช.เมืองตราด พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้โลกยุคดิจิทั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-01-30 19:44:44
พช.เมืองตราด ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ใช้หลักการออมทรัพย์พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-01-30 19:43:02
พช.เมืองตราด ร่วมลงพื้นที่ ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐในพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2023-01-27 19:33:59