พช.ไชยปราการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-12-01 16:48:16
พช.ไชยปราการ ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านปางควา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-12-01 16:46:40
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ อำเภอสันทราย เดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-12-01 16:28:04
พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ ผู้บร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-12-01 15:34:40
พช.แม่ริม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2021-12-01 14:18:17
พช.สันป่าตอง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง 2021-12-01 13:50:27
สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-11-30 15:29:51
พช.ไชยปราการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 15:10:38
พช.อมก๋อย เข้าร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2021-11-30 15:09:32
พช.ไชยปราการ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 15:07:23
พช.ไชยปราการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 14:42:41
พช.ไชยปราการ ประสานคณะกรรมการ กข.คจ.เป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 14:39:26
พช.ไชยปราการ ร่วมรับฟังประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 14:31:42
พช.แม่ริม เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2021-11-30 14:24:52
พช.ไชยปราการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 14:11:02
พช.ไชยปราการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-11-30 14:09:02
พช.สันทราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-11-30 10:13:33
สพอ.เมืองเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการขจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-11-29 16:24:52
สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-11-29 16:22:11
พช.อมก๋อย เข้าร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2021-11-29 16:07:01