ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดประจำเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2020-06-02 09:16:39
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2020-06-01 15:53:53
ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2020-06-01 14:37:13
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฮอดประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2020-06-01 12:45:39
นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง เก็บผักหลังบ้านพักใส่ตู้ปันสุขอำเภอแม่แตง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง 2020-06-01 09:45:57
พช.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2020-05-28 18:09:36
ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง 2020-05-28 13:03:18
การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านสัมมาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2020-05-27 16:49:02
กิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาพื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2020-05-27 16:45:10
ขยายผลปลูกผักสวนครัวไปสู่วัดตามหลัก “บวร” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง 2020-05-27 15:41:12
?? พช.เชียงใหม่ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจของ พช.ฝาง และเตรียมความพร้อมใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2020-05-26 19:10:47
?? #ตู้ปันสุข #แบ่งปันผัก กำนันตำบลเวียง ร่วมปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2020-05-26 19:03:26
พช.อมก๋อย ลงพื้นที่ พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2020-05-26 14:59:26
ประชุมและมอบวัสดุตามโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง 2020-05-26 14:05:45
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2020-05-26 11:25:17
พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง 2020-05-25 15:45:06
สตรีไชยปราการ ร่วมปฏิบัติการ 90 วัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2020-05-25 13:38:35
การประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2020-05-25 13:04:04
?? นายอำเภอฝาง ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภอฝางในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2020-05-25 11:59:38
?? พช.ฝาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผลิตสินค้าชุมชน ตำบลเวียง ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2020-05-25 11:48:30