พช.แม่ริม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-13 18:03:02
พช.แม่ริม : ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-12 20:36:39
พช.แม่ริม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-12 20:34:31
พช.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พช.อำเภอเวียงแหง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2022-05-12 10:19:08
พช.แม่ริม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-11 19:34:52
พช.อมก๋อย เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-05-11 16:07:46
โครงการฝึกอาชีพประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-05-11 11:50:34
ศจพ.แม่ริม : ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน(32-05-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-10 17:08:55
พช.แม่ริม : ร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่สตรีตำบลโป่งแยง (31-05-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-10 17:06:11
พช.แม่ริม : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-10 17:04:22
พช.แม่ริม : ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-09 18:25:40
พช.แม่ริม : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-09 18:23:51
อำเภอแม่ริม : ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-09 18:17:49
อำเภอแม่ริม : มอบธงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559-2564 (26-05-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-09 18:14:11
อำเภอเชียงดาว Kick Off เปิดปฏิบัติการแก้จน “ชาวเชียงดาวร่วมใจ ขจัดความยากจนและพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-05-09 10:38:18
พช.เชียงดาว เข้าร่วมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพจากทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-05-09 10:19:00
?พช.แม่ริม : ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-06 21:31:07
?พช.แม่ริม : นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมร่วมลงมือชื่อบันทึกข้อตกลง “1พัฒนาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-06 21:17:03
?พช.แม่ริม : รับสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-06 21:13:36
?พช.แม่ริม : ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ตำบลแม่แรม (2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-05-06 21:10:17