สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ดำเนินการประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2021-06-15 14:13:10
จากสวนพริกท่ามกลางขุนเขา สู่ “โคก หนอง นา พช.ฮอด” ที่นี่บ้านขุน ม.3 ต.บ่อหลวง อ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-06-15 10:23:22
พช.ฮอด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-06-15 10:21:05
พช.ฮอด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์การป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-06-15 10:19:16
สพอ.ไชยปราการ ดำเนินกิจกรรม "Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน" (โดยไม่มีงบประมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2021-06-14 16:54:39
พช.ดอยเต่าส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า 2021-06-14 13:51:30
พช.ดอยเต่า ลงพื้นที่ศึกษาติดตามการจับหาพิกัดระดับความลึก ความกว้าง ของสระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า 2021-06-14 13:41:06
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-06-14 10:05:24
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2021-06-14 09:26:41
ปปช. ร่วมกับ พช.ดอยสะเก็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด 2021-06-11 15:25:12