สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2021-01-22 17:07:26
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2021-01-22 16:49:18
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2021-01-22 16:47:18
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2021-01-22 16:43:47
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง 2021-01-22 16:39:28
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2021-01-22 09:29:29
พช.ฮอด ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและสร้างความเข้าใจครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-01-21 15:54:23
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ลงพื้นที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-01-21 15:48:31
พช.ฮอด ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการส่งใช้เงินยืมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-01-21 15:45:25
พช.ฮอด ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-01-21 15:42:50