พช.สันป่าตอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง 2021-04-11 12:39:19
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองและกลุ่มสตรีฯ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง 2021-04-11 12:33:31
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง 2021-04-11 12:21:38
พช.สันทราย และกลุ่มสตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-04-10 19:06:28
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-04-10 19:02:32
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ติดตามและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-04-10 18:56:59
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-04-10 18:50:32
พช.สันทราย ติดตามสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-04-10 18:45:43
พช. เมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "งานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-04-09 17:27:54
พช.ฮอด ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 2021-04-09 13:30:56