พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-01-18 15:44:05
พช.อมก๋อย ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-01-18 15:29:26
พช.เชียงดาว เข้าพบนายกเทศมนตรีฯ ประสานการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” ในพื้นที่ตำบลทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-01-13 15:51:48
สพอ.ไชยปราการ อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-01-13 14:14:17
พช.ไชยปราการ ร่วมกับ กพสอ.ไชยปราการเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่นายอำเภอไชยปราก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-01-12 16:36:35
ประธาน กพสอ.ไชยปราการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น "ผู้สืบส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-01-12 16:34:04
ร่วมงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3” จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2022-01-12 14:44:35
พช.อมก๋อย เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออมก๋อย ประจำเดือนมกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-01-12 11:58:35
พช.อมก๋อย จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-01-11 18:42:43
พช.เชียงดาว ปฐมนิเทศทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2022-01-11 14:24:41