@พช.แม่แจ่ม ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2021-09-28 18:11:44
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธ์ุผัก จากกิจกรรม “ปลูกพืช ปลูก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-09-28 15:22:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-09-27 21:00:10
พช.เชียงดาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดชุมชน " กาดม่วนใจ๋ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2021-09-27 17:17:52
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมการจัดเก็บ จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-09-27 13:35:49
เสร็จสิ้นแล้ว การฝึกอบรม “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2021-09-24 16:30:13
พช.เมืองเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ (กพสอ.) ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-09-23 16:59:11
พช.เมืองเชียงใหม่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2021-09-23 16:57:28
พช.ดอยสะเก็ด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด 2021-09-23 16:18:32
พช.สันทราย ประชุมเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย 2021-09-23 14:17:50