สพอ.ป่าแดด ดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด 2022-10-05 21:29:37
สพอ.ป่าแดด ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าแดด ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด 2022-10-05 21:27:53
พช.แม่ลาว ร่วมติดตามผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรม โคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว 2022-10-05 14:35:31
พช.แม่ลาว เตรียมความพร้อมและซักซ้อมพิธีอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว 2022-10-05 13:53:42
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-10-05 10:59:52
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมประชุมกำนัน /ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-10-05 10:34:06
สำนักงานพัฒนาชุมชนเวียงแก่น เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-10-05 10:15:30
“พช.เวียงป่าเป้า ดำเนินการประชุมเครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า 2022-10-04 16:28:25
ประชุมคณะกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 2022-10-04 16:04:56
“พช.เวียงป่าเป้า ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 10/2565 ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า 2022-10-04 16:02:05