พช.เชียงของ ติดตามผลการพัฒนาผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ 2021-07-28 20:47:03
เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการสร้างบ้านเพื่อกลุ่มเปราะบาง(ผู้ยากไร้/เด็ก/ผู้พิการ/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย 2021-07-28 18:23:47
เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการสร้างบ้านเพื่อกลุ่มเปราะบาง(ผู้ยากไร้/เด็ก/ผู้พิการ/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย 2021-07-28 18:02:55
เข้าร่วมโครงการสร้างบ้านเพื่อกลุ่มเปราะบาง(ผู้ยากไร้/เด็ก/ผู้พิการ/คนชรา)” ราย น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย 2021-07-28 17:51:40
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายด้านบุคลิกภาพ ปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย 2021-07-28 11:27:00
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายด้านบุคลิกภาพ ปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย 2021-07-28 11:24:50
พช.เชียงของ ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ 2021-07-27 21:51:46
พช.เชียงของ ดำเนินการรับสมัครและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ 2021-07-27 21:50:11
สพอ.แม่สรวย >> รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย 2021-07-27 18:38:28
สพอ.ขุนตาล>> ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอามื้อพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-07-27 17:01:27