พช.แม่ลาว ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว 2022-05-23 14:57:46
สพอ.แม่สรวย >> โครงการสาธิตอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย 2022-05-20 20:04:11
อำเภอเวียงแก่นจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-05-20 15:09:45
อำเภอเวียงแก่นลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจน TP- MAP ปี 2565 และครัวเรือนยากจน T สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-05-20 14:58:42
“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:55:45
.พญาเม็งรายในสายหมอก@สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดพื้นที่ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:52:25
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอฯ ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:49:30
พญาเม็งรายในสายหมอก@ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ที่คณะทำงานระดับอำเภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:47:43
พญาเม็งรายในสายหมอก@สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:40:00
พญาเม็งรายในสายหมอก@สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้แก่ครัวเรือนพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย 2022-05-20 14:37:18