@พชหลังสวน ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านหลังเขาแงน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-19 09:05:21
พช หลังสวน เยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายประยงค์ ทองดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-17 13:22:33
ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอหลังสวน เข้าร่วมอบรมโครงการ KBO (Knowledge - Based OTOP ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-14 12:30:00
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-13 16:46:42
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จำนวน 10 ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-12 15:24:59
นายสมคิด ทองรักษา ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-01-12 13:02:47
ประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ประชาสัมพันธ์ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-01-12 12:46:54
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-01-12 12:37:34
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมคณะกรรมการ คจพ.อ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2022-01-06 17:27:19
พชหลังสวน ขอเชิญชวนทุกท่านสวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2021-12-30 15:41:17