พช.เกษตรสมบูรณ์ : ประชุมเจ้าหน้าทึ่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2023-02-02 23:47:30
พช.เกษตรสมบูรณ์ : ร่วมกิจกรรม Kick off ธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดกิจกรรมเนื่องในวาระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2023-02-02 23:17:58
@สพอ.จัตุรัส : ลงพื้นที่ประชุมการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส 2023-02-02 21:34:34
@สพอ.จัตุรัส : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส 2023-02-02 21:32:48
@สพอ.จัตุรัส ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส 2023-01-31 15:28:39
สพอ.เทพสถิต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอและตำบล เพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-31 13:47:17
@สพอ.จัตุรัส จัดกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอจัตุรัส เนื่องในวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส 2023-01-30 17:24:41
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-28 13:12:17
สพอ.เทพสถิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-27 22:23:54
สพอ.เทพสถิต เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปี 2566 และติดตามแผนปฏ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-27 22:20:35
สพอ.เทพสถิต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-27 22:18:28
@สพอ.จัตุรัส ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอจัตุรัส ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส 2023-01-27 15:20:13
พช.เกษตรสมบูรณ์ : ร่วมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2023-01-26 23:42:54
พช.เกษตรสมบูรณ์ : ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2023-01-26 23:23:43
สพอ.เทพสถิต เข้าร่วมงานพิธีสืบชะตาบายศรีสู่ขวัญ เจริญพุทธมนต์ ตามประเพณีอีสานโบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-26 22:08:15
?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคอนสาร (กพส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร 2023-01-26 15:51:54
?? อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร 2023-01-26 15:45:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต ขอเชิญชวนหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต 2023-01-24 19:59:43
?? อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงาน "เจ้าพ่อพญาแล" ระหว่าง วันที่ 12 - 20 มกร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร 2023-01-24 13:55:00
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๕๔ ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๒๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-01-21 07:58:39