ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยปราชญ์สัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 10:07:54
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยปราชญ์สัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:57:51
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ 8 ตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:49:18
ให้ความรู้ แก่นักศึกษา กศน.ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:47:28
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:43:12
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่อยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:36:50
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:31:44
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ พช.ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:26:48
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามมัคคีแปลงพ่อ ทองสูข คำทองสา หมู1 ต.บ้านแก้งเก็บฟื้นไว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ 2021-03-08 09:22:54
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยนางดาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2021-03-05 21:29:09