อำเภอหันคา ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2023-02-01 12:55:35
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2023-01-30 14:25:07
กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-29 13:20:34
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด "รวม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-29 13:17:33
นางสาวจันทิมา พุ่มสำเภา พัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-29 13:13:38
อำเภอหันคา เร่งสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2023-01-25 16:33:49
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ( โคก หนอง นา ) ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-18 14:40:17
ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองชัยนาท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-17 17:32:11
อำเภอหันคา ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามหลักปรัชญาของเศรษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2023-01-13 16:31:42
อำเภอหันคา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2023-01-09 10:46:01
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อชี้แจ้ง ปรึกษาหารือการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-04 20:35:40
เตรียมความพร้อมในการขุดปรับพื้นที่จัดทำศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคกหนองนาโม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-03 22:34:58
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฯ โดยการนำผู้แทนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2023-01-03 22:32:41
พช.หันคา ประชุมขับเคลื่อนการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ปี 2566 แก่ผู้จั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2022-12-29 18:35:15
กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2022-12-27 18:52:16
ประชุมโครงการปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2022-12-26 19:45:57
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2022-12-22 18:53:18
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2022-12-21 19:29:47
“ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท 2022-12-21 17:18:20
พช.หันคา ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2022-12-21 16:32:00