การรับรอง จปฐ. และกชช ๒ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-10-27 15:28:09
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-26 17:38:26
การดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านตีนเขา หมู่ที่ 2 ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-26 17:33:31
การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-26 17:28:41
การรับรองข้อมูล จปฐ. และกชช ๒ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-10-26 16:06:34
เตรียม​ความพร้อม​การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ ประจำปีงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2021-10-26 12:12:15
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเพื่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-25 16:35:07
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-10-21 16:27:10
การประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2 ค ปี 2564 ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-20 17:01:08
ร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-20 16:42:05
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-10-20 16:11:46
สพอ.บ่อทอง ร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีสู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2021-10-20 10:29:55
พช.ชลบุรี จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีสู่ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2021-10-19 17:46:39
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-10-19 15:47:18
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-10-19 09:56:33
การประชุมตรวจสอบคุณภาพและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2021-10-18 16:30:45
สพอ.สัตหีบ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP กลุ่มม้อยเมืองมัดย้อมแฟชั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2021-10-18 16:30:24
การประชุมตรวจสอบคุณภาพและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2021-10-18 16:25:08
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านเขากระทิง ม.6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2021-10-18 16:18:48
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 นพต.ห้วยใหญ่เข้าร่วมสนับสนุนงานแปลงCLM 15ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2021-10-18 14:07:59