สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รับสมัครสมาชิก…กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

1. ประเภทบุคคลธรรมดา

สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. ประเภทองค์กรสตรี

มูลนิธิหรือสมาคมที่ทำงานด้านการพัฒนาสตรี   ที่เป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีหน่วยงานราชการรับรอง มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. สมัครด้วยตนเอง

พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ยื่น ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ อำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภออัมพวา )

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ประเภทองค์กรสตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

พื้นที่จังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่/กทม.ยื่นที่ สกส.

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐาน

  • ประเภทองค์กรสตรีที่เป็นนิติบุคคล

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ หรือสมาคม

2.สำเนาบันทึกการประชุมที่มีมติขอขึ้นทะเบียน

3.หนังสือมอบอำนาจ

4.ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ

  • ประเภทองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคล

1.สำเนาหนังสือรับรองการเป็นองค์กรสตรีจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล

2.สำเนาบันทึกการประชุมที่มีมติขอขึ้นทะเบียน

3.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

4.หนังสือมอบอำนาจ

5.ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ

 

(Visited 462 times, 1 visits today)