นางสาวสุรีวรรณ คณนา

พัฒนาการอำเภออัมพวา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ ชูสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าคา, ยี่สาร
บางช้าง, บางแค
เทศบาลอัมพวา

นายไพโรจน์ บุญมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแควอ้อม
แพรกหนามแดง, วัดประดู่

นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสวนหลวง, บางนางลี่

นางสาวบัณฑิตา เจตบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเหมืองใหม่
ปลายโพงพาง

นางสาววรรณา สังข์ทอง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลบางช้าง

(Visited 821 times, 1 visits today)