ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออัมพวา

นพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออัมพวา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยื่นความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 12 โครงการ
2) สมาชิกขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 13 โครงการ
3) โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
4) พิจารณากลุ่มสตรีที่ของบประมาณเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จำนวน 19 โครงการ
ในการนี้ นางสาวกิรณา พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา พร้อมด้วย นายวิริทธิพล
อนุตราอภิวิชญ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและพิจารณากลุ่มสตรีที่ของบประมาณดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา (ชั้น 2) จังหวัดสมุทรสงคราม
————————————-
🐝 น้องหิ่งห้อยบอกข่าว (159/2563)
📷: นายจักรกฤษณ์ กูลแก้ว
📝: นางสาวธัญพร พุ่มทับทิม
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
เบอร์โทรศัพท์ 034-751-999 / 081-822-9561
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น

แชร์

(Visited 13 times, 1 visits today)