ติดตาม ตรวจสุขภาพการเงิน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลแพรกหนามแดง

           อัมพวา >> นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช  ไชยบุศราสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองผีหลอกและบ้านแพรกหนามแดง ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  ณ บ้านคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 และ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 
(Visited 38 times, 1 visits today)