สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวกิรณา พินเสนาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวาอำเภออัมพวา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน