สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมบัติ ยังวัฒนา

พัฒนาการอำเภออัมพวา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน