ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจิรา บุญบรรจง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออากาศอำนวย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย ยึดมั่นการทำงานพัฒนาชุมชน ตามบทบาท/ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และงานการพัฒนาด้านอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะบูรณการกิจกรรมโครงการตามนโยบาย ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด