รายงาน BPM ปี 2561

 ดำเนินการ ไตรมาส 1

1. รายงาน BPM โครงการประชุมผู้จัดเก็บ จปฐ

1.1 สรุปภาพกิจกรรม

1.2 สรุปแบบประเมิน ประชุม จปฐ. ปี 61

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

2. บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

2.1 สรุปภาพกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลฯ

2.2 สรุปผลการประเมิน

2.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

3. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

3.1 สรุปภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมมาชีพ

3.2 สรุปผลการประเมิน

3.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

4. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

4.1 สรุปภาพกิจกรรม

4.2 สรุปผลการประเมิน

4.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

5.1 สรุปภาพกิจกรรม

5.2 สรุปแบบประเมิน คกก.กองทุนแม่ฯ

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

6.1 สรุปภาพกิจกรรม บ้านโค๊ะ ต.จอเบาะ

6.1.2. สรุปแบบประเมิน ต้นกล้ากองทุนแม่ฯ บ้านโค๊ะ ต.จอเบาะ

6.2 สรุปภาพกิจกรรม บ้านบูเก๊ะปาลัส ตำบลยี่งอ

6.2.2. สรุปผลการประเมิน บ้านบูเก๊ะปาลัส ตำบลยี่งอ

6.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

7. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

7.1 สรุปภาพกิจกรรม

7.2 สรุปผลการประเมิน

7.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

8. ประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

8.1 สรุปภาพกิจกรรมประชุมทีมครูฝึกตำบล

8.2 สรุปผลการประเมิน

8.3 สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)

9. จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ(ทบทวน Mindset)

9.1 สรุปภาพกิจกรรม

       9.1.1 ตำบลละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.1

สรุปแบบประเมิน mindset ม.1 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.2

สรุปแบบประเมิน mindset ม.2 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.3

สรุปแบบประเมิน mindset ม.3 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.4

สรุปแบบประเมิน mindset ม.4 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.5

สรุปแบบประเมิน mindset ม.5 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.6

สรุปแบบประเมิน mindset ม.6 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.7

สรุปแบบประเมิน mindset ม.7 ละหาร

** ภาพกิจกรรม ม.8

สรุปแบบประเมิน mindset ม.8 ละหาร

       9.1.2. ตำบลจอเบาะ

ภาพกิจกรรม ม.1

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.2

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.3

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม-ม.4

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม-ม.5

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.6

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.7

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.8

สรุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม ม.9

สรุปผลการประเมิน

9.1.3 ตำบลตะปอเยาะ

ภาพกิจกรรม หมู่ 1- 5

สรุปแบบประเมิน-mindset-ม.1-ตะปอเยาะ

สรุปแบบประเมิน mindset ม.2 ตะปอเยาะ

สรุปแบบประเมิน mindset ม.3 ตะปอเยาะ

สรุปแบบประเมิน mindset ม.4 ตะปอเยาะ

สรุปแบบประเมิน mindset ม.5 ตะปอเยาะ

 

9.1.4 ตำบลลุโบะบือซา

ภาพกิจกรรม ม.1

 

9.1.5 ตำบลลุโบะบายะ

ภาพกิจกรรม หมู่ที่ 1

สุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม หมู่ที่ 2

สุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม หมู่ที่ 3

สุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม หมู่ที่ 4

สุปผลการประเมิน

ภาพกิจกรรม หมู่ที่ 5

สุปผลการประเมิน

  9.1.6 ตำบลยี่งอ

ภาพกิจกรรมและสรุปแบบประเมิน หมู่ที่ 1-7

 

 

(Visited 250 times, 1 visits today)