ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรีฮานี เฮ็งปิยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยะหริ่ง

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”