โครงสร้างบุคคลากร

 

นางสาวณัฐธิฌา พัฒนชัย

พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช

0818223961

 

นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางสีสุราช

0846042282

งานในความรับผิดชอบ

-งานนโยบายเร่งด่วนฯ

-งานการเงิน

-OTOP

-งานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)

-งานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

นางสาวนันทิยา ธรรมษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดงเมือง และตำบลสร้างแซ่ง

0956584820

งานในความรับผิดชอบ

-งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ธุรการ

-งานบุคคล

-กองทุนหมู่บ้าน

-มชช.

-รายงาน พช.6

 

นายอดุลย์ ศรีอุดม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลนาภู และตำบลหนองบัวสันตุ

0933254485

งานในความรับผิดชอบ

งานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

งานแผนชุมชน

งานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)

งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช)

งานศูนย์ข้อมูลกลาง

BPM

งานประชาสัมพันธ์

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายกฤษฎิ์ มูลสีละ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลแวงดง และตำบลบ้านกู่

0804110879

งานในความรับผิดชอบ

หมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง

กข.คจ.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนชุมชน

สัมมาชีพชุมชน

(Visited 291 times, 1 visits today)